Vzdelávacie moduly

Jedným z cieľov projektu je i príprava vzdelávacieho programu v podobe dvoch vzdelávacích modulov

Module je zameraný na osvetu predovšetkým úradníkov štátnej a komunálnej správy s ohľadom na vytvárajúce sa nové možnosti čerpania európskych dotácií v ITS a podmienok, ktoré je nutné splniť. Orientácia v tejto problematike priamo ovplyvní, akým spôsobom a či vôbec budú tieto prostriedky využité, čo je pre pohraničné oblasti podstatné. Tieto prostriedky budú podporovať zavádzanie rôznych ICT systémov, preto je potrebné vzdelať cieľové skupiny z hľadiska príležitostí i z hľadiska technických pravidiel (Blok 1), legislatívnych a finančných pravidiel (Blok 2) a nástrojov monitorovaných zo strany EU pre ich podporu a nástrojov pre ich vykonanie (Blok 3).

Blok 1: Európske technické normy a ich prínos

V tomto bloku budú cieľové skupiny vzdelané o potrebe dopytovať/dodávať ITS systémy podľa európskych technických špecifikácií s konkrétnymi príkladmi relevancie pre územie dopadu projektu (to je dôležité pre rozšíriteľnosť systémov a ich integráciu do vyšších celkov, a teda uplatnenie výrobkov a služieb na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu)

Blok 2: Európska legislatíva a podpora udržateľnej mobility

V tomto bloku budú cieľové skupiny vzdelané o možnostiach, ktoré Európska únia pre podporu rozvoja miest ponúka a pravidlách tejto podpory, napr. pre možnosti čerpania európskych dotácii na rozvoj miest a investície do dopravnej infraštruktúry.

Blok 3: Udržateľná dopravná politika miest, strategické plány udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a pravidlá pre ich prípravu

V tomto bloku budú cieľové skupiny vzdelané o konkrétnych nástrojoch, ktoré slúžia na plánovanie udržateľnej mobility a to ako zo strany nástrojov pre plánovanie, tak i technologických nástrojov pre na ich uskutočnenie. Na tento blok bude nadväzovať Modul II: ICT systémy v mestách v kontexte CZ-SK pohraničia.

Tento modul sa taktiež obracia na všetky cieľové skupiny, aj keď je orientovaný viac technologicky. Jeho cieľom je vzdelať cieľové skupiny o novom smere podpory európskych miest zo strany EU (Blok 1), prezentovať jednotlivé technologické nástroje, ktorých základom je doprava/logistika, pretože tento segment má najväčší dopad na rozvoj/prevádzku miest (Blok 2) a ukázať možnosti a nároky konkrétneho ICT systému ako pre objednávateľov, tak i pre potenciálneho dodávateľa (Blok 3). Tento modul je zameraný priamo na objednávateľov (oblasť dopravy), na dodávateľov (malé a stredné firmy so záujmom o inštaláciu/dodávku systému či výrobu komponentov), na prevádzkovateľov parkovacích systémov, ktorí by chceli zefektívniť svoje existujúce systémy, na študentov VŠ pre rozpracovanie nápadov a podnikateľských zámerov v ICT a taktiež na mladých výskumníkov, ktorí sa zajímajú o integráciu systémov ICT a zber reálnych dát pre simulačné nástroje.

Blok 1: Koncept chytrých miest a jeho podpora v EÚ

V tomto bloku budú cieľové skupiny vzdelané o tom, že mesto v CZ-SK pohraničí pomocou rôznych ICT technológii môže fungovať efektívnejšie, úspornejšie, ekologickejšie a rozvíjať občiansku angažovanosť, aktivitu a podnikavosť a o nástrojoch, ktoré k týmto cieľom vedú a ich potenciálnej podpore zo strany EU. Tento blok je zameraný predovšetkým na pracovníkov štátnej a komunálnej sféry, ktorí by takto poučení mali proces dlhodobých investícii naštartovať, určiť mu pravidlá a naviazať ho na európske dotačné fondy.

Blok 2: ICT systémy v mestskej doprave a súvisiace systémy miest

V tomto bloku budú cieľové skupiny vzdelané o konkrétnych technologických nástrojoch/systémoch pre efektívnu správu miest, spôsoboch a pravidlách ich postupného budovania v súlade s európskou legislatívou (napr. smernica ITS 2010/40/EU a pod.) tak, aby investície do týchto systémov boli rozumné, adekvátne a dlhodobo udržateľné. Tento blok je teda zameraný na vzdelanosť objednávateľov zo sféry miest, ale i objednávateľov zo sféry veľkých priemyslových a obchodných partnerov (napr. nákupných centier), ako i technologických, obchodných a prevádzkových firiem. Blok by mal napomôcť i k zvýšenému záujmu študentov VŠ o podobné systémy a ich potenciálnemu zvýšenému uplatneniu na novo sa rozvíjajúcom trhu.

Blok 3: Systém chytrého parkovania – nástroj koncepčného dopravného plánovania

V tomto bloku budú cieľové skupiny vzdelané o jednom konkrétnom systéme, pravidlách pre jeho obstarávanie, možných cenách, nárokoch a prípadných úskaliach. Tento blok je najviac diverzifikovaný – na jednej strane sa obracia na potenciálnych objednávateľov systémov a vzdeláva ich o prínosoch a možnom použití systémov pre rôzne účely mestského plánovania a prevádzky v pohraničí, ale i o samotnom procese obstarávania systému. Tento blok ďalej poučí cieľové skupiny o jednotlivých častiach systému s reálnou ukážkou fungujúceho systému („učebná pomôcka“), jeho hardvérových komponentov, ako i nameraných a vyhodnotených dát.

Blok 4: Simulačné a vizualizačné nástroje a využitie simulácie pre dopravné plánovanie

V tomto bloku budú vzdelaní už vyhranení užívatelia, predovšetkým prevádzkovatelia systémov (napr. parkovacích), vývojári webových a mobilných aplikácii, ale aj študenti a výskumníci, teda špecifická skupina, ktorá sa zameriava na prácu s dátami (napr. dopravnými dátami) a ich uplatnenie v podobe služieb. Typickým príkladom sú navigácie, správa vozového parku a pod. Tieto odborné IT služby sú potenciálom i pre pohraničné oblasti, pretože vyžadujú iba príslušné znalosti a prácu na počítači bez budovania nákladnej výroby či dodávateľského reťazca.